STOWARZYSZENIE KOKO PELI

logo kokoStowarzyszenie Koko Peli
Cele

– rozwój oraz promocja kultury, zdrowia, sztuki, rzemiosła ze szczególnym uwzględnieniem zawodów ginących;

– prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dydaktyki artystycznej oraz prozdrowotnej (w tym także promocją najnowszych praktyk artystycznych, kulturalnych i rzemieślniczych) oraz w zakresie podnoszenia poziomu świadomości na temat w/w dziedzin w społeczeństwie;

– dynamizacja rynku informacji i rynku mediów poprzez kształtowanie potrzeb tworzenia i zdobywania informacji wśród twórców i odbiorców, produkcję informacji oraz poszukiwanie nowych form dotarcia do odbiorcy;

– rozwijanie rynku producenckiego dla kultury, rzemiosła, sztuki niekomercyjnej oraz zdrowia;

– integracja oraz wspieranie środowisk zainteresowanych (w tym osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych) czynnym uczestnictwem w kulturze oraz zajęciach edukacyjnych;

– współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą;

  • działalność na rzecz przeciwdziałania i zmniejszenia bezrobocia, w tym pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą.

Realizacja

– organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji upowszechniających idee Stowarzyszenia

– inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach i działaniach z zakresu upowszechniania ogólnie pojmowanej twórczości, dotyczące różnych dziedzin kultury, sztuki i rzemiosła;

– nawiązywanie kontaktów i współpracy na rzecz szeroko pojętej edukacji i twórczości artystycznej, rzemieślniczej oraz zdrowotnej;

– tworzenie podstaw przyszłych projektów oraz umożliwianie współpracy twórców polskich z twórcami zagranicznymi;

– tworzenie dokumentacji działań w zakresie kultury, sztuki, rzemiosła i zdrowia, w formie publikacji, zapisów fotograficznych, filmowych, video i innych, udostępnianie jej zarówno w zbiorach stałych, jak i w ramach prezentacji specjalnych oraz jej archiwizacja;

– współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się podobną problematyką jak również ułatwianie kontaktów i wymiany zawodowej wszelkim grupom twórczym.

Kontakt

Prezes Stowarzyszenia Anna Haracz, tel. +48 502 298 770

VicePrezes Stowarzyszenia Monika Wieczorkowska tel. +48 516 139 364

email: anaha@wp.pl